Wenslijst

Het artikel is toegevoegd aan je wenslijst.

Naar wenslijst Verder winkelen

1 - Määritelmät

Näissä toimitusehdoissa käytetään käsitteitä seuraavissa merkityksissä:??

Etäsopimus: sopimus, jonka yhteydessä sopimuksen solmimiseen asti käytetään tuotteiden ja/tai palveluiden etämyyntiin tarkoitetun, yrittäjän organisoiman järjestelmän puitteisssa pelkästään yhtä tai useampaa etäviestintätekniikkaa??

Etäviestintätekniikka:väline, jota voidaan käyttää sopimuksen solmimiseen ilman että kuluttaja ja yrittäjä ovat yhtä aikaa saapuvilla samassa tilassa

Harkinta-aika: aika jonka kuluessa kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan??

Kestävä tietoväline: mikä tahansa väline, jonka avulla kuluttaja tai yrittäjä voi tallentaa hänelle henkilökohtaisesti osoitettuja tietoja tavalla, joka mahdollistaa tulevan tarkastelun ja tallennettujen tietojen toistamisen muuttumattomina??

Kuluttaja: luonnollinen henkilö, joka ei toimi ammatinharjoittamisen tai yritystoiminnan puitteissa ja solmii yrittäjän kanssa etäsopimuksen

Peruutusoikeus: kuluttajan mahdollisuus peruuttaa etäsopimus harkinta-ajan puitteissa

Pitkäkestoinen liiketoimi: etäsopimus, joka koskee tuotteiden tai palveluiden sarjaa, jonka toimitus- ja/tai ostovelvollisuus on porrastettu ajallisesti

Päivä: kalenteripäivä

Yrittäjä: luonnollinen tai oikeushenkilö, joka tarjoaa kuluttajille tuotteita ja/tai palveluja etämyynnissä??

2 - Yrittäjän tunnistustiedot

Hans Verhagen BV (kauppanimi: Scentchips)
Doornepol 5
5301 LV Zaltbommel, Alankomaat?
Sivusto: www.worldofscentchips.com
S-posti: service.fi@worldofscentchips.com?
Kaupparekisterinumero: 16025084??

3 - Soveltamisala

 1. Näitä toimitusehtoja sovelletaan kaikkiin yrittäjän tarjouksiin sekä kaikkiin yrittäjän ja kuluttajan välillä solmittuihin sopimuksiin
 2. Näiden toimitusehtojen teksti toimitetaan kuluttajalle ennen etäsopimuksen solmimista. Ellei tämä ole kohtuullisin keinoin mahdollista, ilmoitetaan ennen etäsopimuksen solmimista, että toimitusehdot ovat tarkasteltavissa yrittäjän luona ja että ne lähetetään maksutta kuluttajalle välittömästi tämän sitä pyydettyä.
 3. Jos etäsopimus solmitaan sähköisesti, toimitusehtojen teksti voidaan edellä esitetystä alakohdasta poiketen saattaa ennen etäsopimuksen solmimista kuluttajalle sähköisesti siten, että kuluttaja voi yksinkertaisesti tallentaa sen kestävälle tietovälineelle. Ellei tämä ole kohtuullisin keinoin mahdollista, ilmoitetaan ennen etäsopimuksen solmimista, missä toimitusehdot ovat sähköisesti tarkasteltavissa ja että ne lähetetään kuluttajalle maksutta sähköisesti tai muulla tavalla välittömästi tämän sitä pyydettyä.

4 - Tarjous

 1. Jos tarjouksen voimassaoloaika on rajallinen ja/tai toimitukseen sovelletaan muita ehtoja, tästä ilmoitetaan nimenomaisesti tarjouksessa.
 2. Tarjous käsittää täydellisen ja tarkan kuvauksen tarjotuista tuotteista. Kuvaus on riittävän yksityiskohtainen, jotta kuluttaja voi arvioida tarjouksen luotettavasti. Jos yrittäjä käyttää kuvia, niissä esitetään tarjotut tuotteet totuudenmukaisesti. Tarjouksissa olevat ilmeiset erehdykset ja ilmeiset virheet eivät sido yrittäjää.
 3. Jokainen tarjous sisältää tiedot, joiden perusteella kuluttajalle on selvää, mitä oikeuksia ja velvollisuuksia tarjouksen hyväksymiseen liittyy. Näitä tietoja ovat erityisesti:
  - verollinen hinta
  - mahdolliset toimituskulut?
  - sopimuksen solmimistapa ja sen yhteydessä tarvittavat toimet?
  - sovelletaanko peruutusoikeutta
  - maksu
  - ja toimitustapa sekä sopimuksen täytäntöönpanotapa
  - tarjouksen hyväksymisen määräaika tai aika, jonka puitteissa yrittäjä antaa hintatakuun?- etäviestintäkulujen määräytymisperuste, jos etäviestintätekniikan käyttämisen veloitusperusteena käytetään muuta kuin käytetyn viestintävälineen tavanomaista perusmaksua
  - arkistoidaanko sopimus sen solmimisen jälkeen, ja jos näin on, miten kuluttaja voi tarkastella sitä
  - miten kuluttaja voi ennen sopimuksen solmimista tarkastaa sopimuksen puitteissa antamansa tiedot ja tarvittaessa korjata ne
  - mahdolliset muut kielet, joilla sopimus voidaan hollannin lisäksi solmia
  - käytännesäännöt, joita yrittäjä on sitoutunut noudattamaan, ja tapa, jolla kuluttaja voi sähköisesti tarkastella kyseisiä sääntöjä.

5 - Sopimus

 1. Sopimus syntyy, jollei 4. alakohdassa toisin määrätä, kun kuluttaja hyväksyy tarjouksen ja sen yhteydessä asetetut ehdot täytetään.
 2. Jos kuluttaja on hyväksynyt tarjouksen sähköisesti, yrittäjä vahvistaa välittömästi sähköisesti vastaanottaneensa ilmoituksen tarjouksen hyväksymisestä. Kuluttaja voi purkaa sopimuksen, niin kauan kun yrittäjä ei ole vahvistanut kyseisen hyväksymisilmoituksen vastaanottamista. Jos sopimus solmitaan sähköisesti, yrittäjä huolehtii sähköisen tiedonsiirron turvaavista asianmukaisista teknisistä ja organisatorisista toimenpiteistä sekä verkkoympäristön turvallisuudesta. Jos kuluttaja voi suorittaa maksun sähköisesti, yrittäjä huolehtii asiaankuuluvista turvatoimista.
 3. Yrittäjä voi lain puitteissa ottaa selvää siitä, pystyykö kuluttaja täyttämään maksuvelvollisuutensa, sekä kaikista seikoista ja tekijöistä, jotka ovat merkityksellisiä vastuullisella tavalla tehtävän etäsopimuksen kannalta. Jos yrittäjällä on tämän tutkimuksen johdosta perusteltua syytä olla solmimatta sopimusta, hänellä on oikeus perustelut ilmoittaen kieltäytyä tilauksesta tai tarjouksesta taikka liittää täytäntöönpanoon erityisehtoja.
 4. Yrittäjä lähettää tuotteen tai palvelun yhteydessä kuluttajalle seuraavat tiedot kirjallisesti tai siten, että tämä voi tallentaa ne saatavilleen kestävälle tietovälineelle:
  a. yrittäjän toimipaikan käyntiosoite, jonne kuluttaja voi ottaa yhteyttä valitusasioissa
  b. millä ehdoilla ja millä tavalla kuluttaja voi käyttää peruutusoikeutta, tai selvä ilmoitus, että peruutusoikeutta ei ole
  c. tiedot takuista ja hankinnan jälkeen saatavissa olevista palveluista?
  d. näiden toimitusehtojen 4. kohdan 3. alakohdassa esitetyt tiedot, ellei yrittäjä ole toimittanut niitä kuluttajalle jo ennen sopimuksen täytäntöönpanoa.

6 - Peruutusoikeus

 1. Tuotteiden hankinnan yhteydessä kuluttajalla on vähintään seitsemän työpäivän ajan mahdollisuus purkaa sopimus syytä ilmoittamatta. Tämä harkinta-aika alkaa seuraavana päivänä siitä päivästä, kun kuluttaja tai hänen edeltäkäsin nimeämänsä ja yrittäjälle ilmoittamansa edustaja on vastaanottanut tuotteen.
 2. Harkinta-aikana kuluttaja käsittelee tuotetta ja pakkausta varoen. Hän purkaa pakkausta tai käyttää tuotetta vain siinä määrin kuin on tarpeen, jotta hän voi arvioida, haluaako hän pitää tuotteen. Jos hän käyttää peruutusoikeuttaan, hän palauttaa tuotteen ja kaikki sen mukana toimitetut tarvikkeet mahdollisuuksien mukaan alkuperäisessä kunnossa ja pakkauksessa yrittäjälle tämän ilmoittamien kohtuullisten ja selkeiden ohjeiden mukaisesti.

7 - Peruutukseen liittyvät kulut

 1. Jos kuluttaja käyttää peruutusoikeuttaan, hän joutuu maksamaan enintään palautuskulut.
 2. Jos kuluttaja on suorittanut maksun, yrittäjä palauttaa kyseisen summan mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään 30 päivän kuluttua palauttamisesta tai peruuttamisesta.

8 - Peruutusoikeuden poissulkeminen

 1. Yrittäjä voi sulkea kuluttajalta peruutusoikeuden pois 2. ja 3. alakohdassa esitetyissä tapauksissa.
 2. 2. Peruutusoikeus voidaan sulkea pois vain jos kyse on tuotteista,?
  a. jotka yrittäjä on valmistanut kuluttajan antaman erittelyn mukaisesti?
  b. jotka ovat luonteeltaan selvästi henkilökohtaisia?
  c. joita ei niiden luonteen vuoksi voi lähettää takaisin?
  d. jotka voivat pilaantua tai vanhentua nopeasti?
  e. joiden hinta on sidoksissa rahoitusmarkkinoiden vaiheluihin, joihin yrittäjällä ei ole mahdollisuutta vaikuttaa.

9 - Hinta

 1. Tarjottujen tuotteiden hintoja ei nosteta tarjoukseen merkittynä voimassaoloaikana, paitsi jos hinnat muuttuvat arvonlisäveron muutosten johdosta.
 2. Edellisestä alakohdasta poiketen yrittäjä voi tarjota vaihtelevin hinnoin tuotteita tai palveluita, joiden hinnat ovat sidoksissa rahoitusmarkkinoiden vaihteluihin, joihin yrittäjällä ei ole mahdollisuutta vaikuttaa. Tämä vaihtelusidonnaisuus sekä se, että mahdollisesti esitetyt hinnat ovat suuntaa-antavia, ilmoitetaan tarjouksen yhteydessä.
 3. Hinnankorotukset 3 kuukauden kuluessa sopimuksen solmimisesta ovat sallittuja vain, jos ne ovat seurausta lakisääteisistä säännöistä tai määräyksistä.
 4. Hinnankorotukset 3 kuukauden kuluttua sopimuksen solmimisesta ovat sallittuja vain, jos yrittäjä on tätä vaatinut ja
  a. korotukset ovat seurausta lakisääteisistä säännöistä tai määräyksistä, tai?
  b. kuluttajalla on oikeus irtisanoa sopimus siitä päivästä lähtien, jolloin hinnankorotus tulee voimaan.
 5. Tarjouksessa ilmoitetut tuotteiden tai palveluiden hinnat sisältävät arvonlisäveron.

10 - Vaatimustenmukaisuus ja takuu

 1. Yrittäjä takaa, että tuotteet ovat sopimuksen, tarjouksessa ilmoitettujen eritelmien, kohtuullisten laatu- ja/tai käytettävyysvaatimusten sekä sopimuksen tekopäivänä voimassa olevien lakisääteisten määräysten ja/tai viranomaisten antamien määräysten mukaisia.
 2. Yrittäjän, valmistajan tai maahantuojan myöntämä takuu ei heikennä lakisääteisiä oikeuksia ja vaatimuksia, joita kuluttajalla voi sopimuksen perusteella yrittäjää kohtaan esittää.

11 - Toimitus ja täytäntöönpano

 1. Yrittäjä noudattaa mitä suurinta huolellisuutta ottaessaan vastaan ja pannessaan täytäntöön tuotteiden tilaukset ja arvioidessaan palveluntarjontaa koskevia pyyntöjä.
 2. Toimitusosoitteena pidetään osoitetta, jonka kuluttaja on ilmoittanut yritykselle.
 3. Yritys toimittaa hyväksytyt tilaukset edellä näiden toimitusehtojen 4. kohdassa esitetyn mukaisesti pikaisesti, kuitenkin viimeistään 30 päivän kuluttua, ellei pitemmästä toimitusajasta ole sovittu. Jos toimitus viivästyy tai jos tilausta ei voida toimittaa tai se voidaan toimittaa vain osittain, kuluttaja saa tästä tiedon viimeistään 30 päivää kuluttua tilauksen tekemisestä. Kuluttajalla on tässä tapauksessa oikeus purkaa sopimus kuluitta.
 4. Jos sopimus puretaan edellisen alakohdan mukaisesti, yrittäjä palauttaa kuluttajan suorittaman maksun mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään 30 päivän kuluttua purkamisesta.
 5. Jos ilmenee, että tilattua tuotetta ei voida toimittaa, yrittäjä pyrkii tarjoamaan korvaavan tuotteen. Korvaavan tuotteen toimittamisesta ilmoitetaan selvästi ja ymmärrettävästi viimeistään toimituksen yhteydessä. Korvaavien tuotteiden tapauksessa peruutusoikeutta ei voida sulkea pois. Yrittäjä vastaa mahdollisen palautuslähetyksen kuluista.
 6. Yrittäjä kantaa tuotteiden vahingoittumisen ja/tai katoamisen riskin siihen asti, kun lähetys toimitetaan kuluttajalle tai tämän edeltäkäsin osoittamalle ja yrittäjälle ilmoittamalle edustajalle, ellei toisin ole nimenomaisesti sovittu.

12 - Maksu

 1. Ellei toisin ole sovittu, kuluttajan on maksettava maksettaviksi kuuluvat summat 14 päivän kuluessa 6. kohdan 1. alakohdassa tarkoitetun harkinta-ajan alkamisesta.
 2. Toimitusehdoissa ei voida vaatia yli 50 %:n ennakkomaksua, jos tuotteita myydään kuluttajille. Jos ennakkomaksu on vaadittu, kuluttaja ei voi esittää kyseisen tilauksen tai kyseisten palvelujen täytäntöönpanoa koskevia vaatimuksia ennen kuin vaadittu ennakkomaksu on suoritettu.
 3. Kuluttajan on ilmoitettava annetuissa tai ilmoitetuissa maksutiedoissa ilmenevistä virheistä välittömästi yrittäjälle.
 4. Jos kuluttaja laiminlyö maksuvelvollisuutensa, yrittäjällä on lakisääteisten rajoitusten puitteissa oikeus veloittaa kuluttajalle edeltäkäsin ilmoitetut kohtuulliset kustannukset.

13 - Valitusten käsittely

 1. Yrittäjä noudattaa valitusmenettelyä, josta on tiedotettu riittävästi ja jonka mukaan valitukset käsitellään.
 2. Sopimuksen täytäntöönpanoa koskevat valitukset on toimitettava täydellisinä ja selvin kuvauksin varustettuna kuvattuina yrittäjälle kohtuullisen ajan kuluessa siitä kun kuluttaja on havainnut puutteet.
 3. Yrittäjälle toimitettuihin valituksiin vastataan 14 päivän kuluessa vastaanottopäivästä lukien. Jos valituksen käsittelyn odotetaan vaativan enemmän aikaa, yrittäjä lähettää 14 päivän kuluessa vastaanottoilmoituksen ja arvion siitä, milloin kuluttaja voi odottaa perusteellisempaa vastausta.

14 - Riitaisuudet

 1. Yrittäjän ja kuluttajan välisiin sopimuksiin, joita nämä toimitusehdot koskevat, sovelletaan ainoastaan Alankomaiden oikeutta.
 2. Sekä kuluttaja että yrittäjä voivat, seuraavassa esitetty huomioon ottaen, antaa toimivaltaisen tuomioistuimen ratkaistavaksi kuluttajan ja yrittäjän väliset riitaisuudet, jotka aiheutuvat tämän yrittäjän toimitettavaksi tulevia tai toimittamia tuotteita tai palveluja koskevien sopimusten solmimisesta tai täytäntöönpanosta.
 3. Riitaisuudet otetaan käsiteltäväksi vain, jos kuluttaja on ensin esittänyt valituksensa yrittäjälle kohtuullisen ajan kuluessa.

15 - Täydentävät tai poikkeavat määräykset

Täydentävät tai näistä toimitusehdoista poikkeavat määräykset eivät saa muuttaa ehtoja kuluttajan vahingoksi ja kyseiset määräykset on laadittava kirjallisesti tai siten, että kuluttaja voi tallentaa ne saatavilleen kestävälle tietovälineelle.

Etsi myyntipiste Onko lähistöllä
Scentchips-myyntipisteitä?
Seuraa meitä
Sähköinen uutiskirje
Scentchips®
Tietoa meistä »
Uutiskirje »
Myyntipisteet
Etsi myyntipiste »
Scentchips-tuotteiden jälleenmyynti »