Wenslijst

Het artikel is toegevoegd aan je wenslijst.

Naar wenslijst Verder winkelen

ARTYKUL1 – Definicje

W niniejszych warunkach ponizsze terminy oznaczaja:

Czas do namyslu: termin, w którym konsument moze skorzystac z prawa do odstapienia;

Konsument: osoba fizyczna, która nie prowadzi dzialalnosci gospodarczej, oraz zawiera na odleglosc umowe z przedsiebiorca;

Dzien: dzien kalendarzowy;

Czas trwania transakcji: umowa zawarta na odleglosc dotyczaca serii produktów lub uslug, których okres zobowiazania do dostaw lub kupna jest rozlozony w czasie;

Trwaly nosnik danych: kazdy srodek, który pozwala konsumentowi albo przedsiebiorcy zachowac informacje skierowane bezposrednio do niego w sposób umozliwiajacy przyszle korzystanie oraz wierna reprodukcje zachowanych informacji.

Prawo do odstapienia: mozliwosc wycofania sie przez konsumenta w czasie do namyslu z umowy zawartej na odleglosc;

Przedsiebiorca: osoba fizyczna albo prawna, która oferuje konsumentom na odleglosc produkty lub uslugi;

Umowa na odleglosc: umowa, w przypadku której w ramach zorganizowanego przez przedsiebiorce systemu sprzedazy na odleglosc produktów lub uslug, dochodzi do zawarcia umowy wylacznie z wykorzystaniem jednej lub wiekszej liczby technik komunikacji na odleglosc;

Technika komunikacji na odleglosc: srodek, który moze zostac wykorzystany do zawarcia umowy, bez koniecznosci spotkania sie konsumenta i przedsiebiorcy w jednym pomieszczeniu;

ARTYKUL 2 – Tozsamosc przedsiebiorcy

Hans Verhagen BV (nazwa handlowa: Scentchips)
Doornepol 5
5301 LV Zaltbommel
Witryna internetowa: www.worldofscentchips.com
Adres e-mail: service.tr@worldofscentchips.com
Numer w rejestrze handlowym: 16025084

ARTYKUL 3 – Zakres stosowania

 1. Niniejsze warunki ogólne maja zastosowanie do kazdej oferty przedsiebiorcy oraz do kazdej umowy zawartej na odleglosc miedzy przedsiebiorca a konsumentem.
 2. Przed zawarciem umowy na odleglosc konsumentowi udostepniony zostanie tekst niniejszych Warunków ogólnych. Jezeli z uzasadnionych wzgledów nie bedzie to mozliwe, wówczas przed zawarciem umowy na odleglosc konsument zostanie poinformowany, ze warunki ogólne sa dostepne u przedsiebiorcy i na wniosek konsumenta moga zostac przeslane bezplatnie w mozliwie jak najszybszym czasie.
 3. Jezeli umowa na odleglosc jest zawierana w formie elektronicznej, wówczas wbrew postanowieniom poprzedniego ustepu i przed zawarciem umowy na odleglosc, tekst warunków ogólnych moze zostac udostepniony konsumentowi droga elektroniczna, dzieki czemu konsument bedzie mógl w prosty sposób go zapisac na trwalym nosniku pamieci. Jezeli z uzasadnionych wzgledów nie jest to mozliwe, wówczas przed zawarciem umowy na odleglosc konsument zostanie poinformowany, gdzie moze w formie elektronicznej zapoznac sie z trescia warunków ogólnych, oraz ze na jego wniosek dokument ten moze mu zostac bezplatnie przeslany droga elektroniczna badz w inny sposób.

ARTYKUL 4 - Oferta

 1. Jezeli oferta charakteryzuje sie ograniczonym okresem obowiazywania lub jest dostepna na innych warunkach, wówczas jest to wyraznie okreslone w ofercie.
 2. Oferta zawiera kompletny i szczególowy opis oferowanych produktów. Opis jest na tyle szczególowy, ze umozliwia prawidlowa ocene oferty przez konsumenta. Jezeli przedsiebiorca korzysta z ilustracji, sa one wiernym odzwierciedleniem oferowanych produktów. Wyrazne pomylki albo bledy w ofercie nie sa wiazace dla przedsiebiorcy.
 3. Kazda oferta zawiera informacje jasno okreslajace konsumentowi jego prawa i zobowiazania, które sa zwiazane z akceptacja warunków oferty. Dotyczy to w szczególnosci:
  - ceny wraz z opodatkowaniem;
  - ewentualnych kosztów dostawy;
  - sposobu, w jaki umowa zostanie zawarta oraz czynnosci, jakie nalezy w tym celu wykonac;
  - ewentualnego zastosowania prawa do odstapienia;
  - sposobu platnosci, warunków dostawy i realizacji umowy;
  - terminu uznania oferty, jak równiez terminu, w którym przedsiebiorca gwarantuje dana cene;
  - wysokosci stawki za komunikacje na odleglosc, jezeli koszty skorzystania z techniki umozliwiajacej komunikacje na odleglosc sa naliczane na innej podstawie niz stawka podstawowa za uzyty srodek komunikacji;
  - czy umowa po jej zawarciu zostanie zarchiwizowana, a jesli tak, w jaki sposób konsument moze sie do niej odwolac;
  - sposobu, w jaki konsument przed zawarciem umowy moze sprawdzic oraz, w razie potrzeby, zmodyfikowac dane przekazane w ramach umowy;
  - ewentualnych innych jezyków, poza jezykiem niderlandzkim, w których mozna zawrzec umowe;
  - zasad postepowania, których musi przestrzegac przedsiebiorca oraz sposobu, w jaki konsument moze zapoznac sie z tymi zasadami droga elektroniczna.

ARTYKUL 5 – Umowa

 1. Umowa zostaje zawarta, z zastrzezeniem postanowien okreslonych w ustepie 4, w chwili przyjecia przez konsumenta oferty oraz spelnienia okreslonych w niej warunków.
 2. Jezeli konsument uzna oferte droga elektroniczna, przedsiebiorca niezwlocznie potwierdzi droga elektroniczna otrzymanie potwierdzenia akceptacji oferty. Tak dlugo, jak akceptacja ta nie zostanie potwierdzona, konsument moze odstapic od umowy. Jezeli umowa zostanie zawarta elektronicznie, wówczas przedsiebiorca zastosuje odpowiednie techniczne i organizacyjne srodki majace na celu zabezpieczenie elektronicznego przekazywania danych i zapewni bezpieczne otoczenie sieciowe. Jezeli konsument moze dokonac platnosci elektronicznej, wówczas przedsiebiorca uwzgledni odpowiednie srodki bezpieczenstwa.
 3. Przedsiebiorca moze – w ramach dopuszczanych przez prawo – uzyskac informacje, czy konsument jest w stanie spelnic swoje zobowiazania platnicze, oraz poznac wszystkie fakty i czynniki, które sa istotne dla odpowiedzialnego zawarcia umowy na odleglosc. Jezeli na podstawie takiego dzialania przedsiebiorca stwierdzi, iz istnieja wazne powody, aby nie zawierac umowy, ma prawo w uzasadniony sposób odrzucic zamówienie badz zgloszenie albo uzaleznic zawarcie umowy od spelnienia szczególnych warunków.
 4. Przedsiebiorca przesle konsumentowi wraz z produktem badz usluga nastepujace informacje, w formie pisemnej albo takiej, która umozliwi konsumentowi zapisanie ich w latwo dostepny sposób na trwalym nosniku pamieci:
  a. adres siedziby przedsiebiorcy, pod którym konsument moze zlozyc skarge;
  b. warunki, na jakich konsument moze skorzystac z prawa do odstapienia, oraz sposób, w jaki moze to uczynic, a takze jednoznaczne informacje o ewentualnym wylaczeniu prawa do odstapienia;
  c. informacje o gwarancjach oraz uslugach dostepnych po dokonaniu zakupu;
  d. dane wymienione w artykule 4, ustep 3 niniejszych warunków, chyba ze przedsiebiorca przekazal konsumentowi owe dane jeszcze przed realizacja umowy.

ARTYKUL 6 – Prawo do odstapienia

 1. Przy zakupie produktów konsument ma mozliwosc rozwiazania umowy bez podania przyczyn w ciagu co najmniej siedmiu dni roboczych. Czas do namyslu rozpoczyna sie w dniu otrzymania produktu przez konsumenta albo przedstawiciela wskazanego wczesniej przedsiebiorcy przez konsumenta.
 2. W czasie do namyslu konsument bedzie sie ostroznie obchodzil z produktem i opakowaniem. Tak rozpakuje produkt albo uzyje go wylacznie w takim stopniu, aby mógl ocenic, czy chce zatrzymac produkt. Jezeli konsument skorzysta z prawa do odstapienia, wówczas zwróci przedsiebiorcy produkt wraz ze wszystkimi dostarczonymi czesciami oraz – o ile jest to racjonalnie mozliwe – w oryginalnym stanie i w opakowaniu, zgodnie z uzasadnionymi i zrozumialymi instrukcjami udzielonymi przez przedsiebiorce.

ARTYKUL 7 - Koszty naliczane w przypadku odstapienia

 1. Jezeli konsument skorzysta z prawa do odstapienia, wówczas obciazony zostanie kosztami odeslania produktu.
 2. Jezeli konsument wplacil kwote, wówczas przedsiebiorca mozliwie jak najszybciej zwróci te kwote konsumentowi, jednakze najpózniej w ciagu 30 dni od odeslania albo odstapienia od umowy.

ARTYKUL 8 – Wylaczenie prawa do odstapienia

 1. Przedsiebiorca moze wylaczyc prawo do odstapienia konsumenta, o ile zostalo to ujete w ustepie 2 i 3.
 2. 2. Wylaczenie prawa do odstapienia jest mozliwe wylacznie w przypadku produktów:
  a. które zostaly przygotowane przez przedsiebiorce zgodnie ze specyfikacja konsumenta;
  b. które maja wyraznie charakter osobisty;
  c. które ze wzgledu na swój charakter nie moga zostac odeslane;
  d. które latwo sie psuja badz starzeja;
  e. których cena jest zalezna od wahan na rynkach finansowych, na które przedsiebiorca nie ma zadnego wplywu.

ARTYKUL 9 – Cena

 1. Przez caly okres obowiazywania, który zostal podany w ofercie, ceny oferowanych produktów nie zostana podwyzszone, z wyjatkiem zmian w cenach bedacych skutkiem zmian stawek VAT.
 2. Wbrew postanowieniom poprzedniego ustepu przedsiebiorca moze oferowac produkty albo uslugi, których ceny zwiazane sa z wahaniami na rynku finansowym, a na które przedsiebiorca nie ma wplywu, ze zmiennymi cenami. To powiazanie z wahaniami oraz fakt, ze ewentualnie podane ceny sa cenami referencyjnymi, jest jednoznacznie wspomniane w ofercie.
 3. Podwyzki cen w ciagu 3 miesiecy od chwili zawarcia umowy sa dopuszczalne wylacznie wtedy, gdy sa skutkiem regulacji prawnych badz postanowien.
 4. Podwyzki cen powyzej 3 miesiecy od chwili zawarcia umowy sa dopuszczalne wylacznie wtedy, gdy przedsiebiorca to ustalil oraz:
  a. sa one skutkiem regulacji prawnych badz postanowien.; albo
  b. konsument jest uprawniony do wypowiedzenia umowy z dniem, w którym cena ulegnie podwyzszeniu.
  Ceny produktów badz uslug podane w ofercie nie zawieraja podatku VAT.

ARTYKUL 10 - Zgodnosc i gwarancja

 1. Przedsiebiorca reczy za to, ze produkty odpowiadaja warunkom umowy, specyfikacjom podanym w ofercie, rozsadnym wymogom zwiazanym z uzytecznoscia lub przydatnoscia do okreslonego celu oraz przepisom prawnym lub rzadowym obowiazujacym w chwili zawarcia umowy.
 2. Gwarancja udzielona przez przedsiebiorce, producenta badz importera nie stanowi uszczerbku dla praw ani roszczen, jakie konsument moze miec na podstawie umowy w stosunku do przedsiebiorcy.

ARTYKUL 11 – Dostawa i realizacja

 1. Przedsiebiorca dolozy wszelkiej starannosci przy otrzymywaniu i realizacji zamówien produktów oraz przy ocenie wniosków o swiadczenie uslug.
 2. Jako miejsce dostawy obowiazuje adres, który konsument podal przedsiebiorcy.
 3. Z uwzglednieniem zapisów artykulu 4 niniejszych warunków ogólnych przedsiebiorca zrealizuje przyjete zamówienia z odpowiednia szybkoscia, jednak najpózniej w ciagu 30 dni, chyba ze zostal ustalony dluzszy termin dostawy. Jezeli dostarczenie produktów jest opóznione albo jezeli zamówienie moze byc zrealizowane jedynie czesciowo, wówczas konsument zostanie o tym powiadomiony najpózniej 30 dni po zlozeniu zamówienia. W takim przypadku konsument ma prawo do rozwiazania umowy bez ponoszenia zadnych kosztów.
 4. W przypadku rozwiazania zgodnie z poprzednim ustepem, przedsiebiorca zwróci konsumentowi wplacona kwote mozliwie jak najszybciej, jednak najpózniej w ciagu 30 dni od chwili rozwiazania umowy.
 5. Jezeli okaze sie, ze dostawa zamówionego produktu jest niemozliwa, wówczas przedsiebiorca dolozy wszelkich staran, aby udostepnic artykul zastepczy. Najpózniej w chwili dostawy nalezy jednak poinformowac w jasny i zrozumialy sposób, ze dostarczany jest artykul zastepczy. W przypadku artykulów zastepczych prawo do odstapienia od umowy nie moze zostac wylaczone. Koszty ewentualnego zwrotu pokryje przedsiebiorca.
 6. Ryzyko uszkodzenia lub zagubienia produktów do chwili dostawy do konsumenta albo do przedstawiciela wskazanego wczesniej przedsiebiorcy przez konsumenta spoczywa na przedsiebiorcy, chyba ze wyraznie uzgodniono inaczej.

ARTYKUL 12 – Platnosc

 1. O ile nie zostalo inaczej uzgodnione, kwoty nalezne od konsumenta winny zostac zaplacone w ciagu 14 dni od rozpoczecia czasu do namyslu okreslonego w artykule 6 ustep 1.
 2. Przy sprzedazy produktów konsumentom w warunkach ogólnych nigdy nie wolno stosowac zapisu o wymogu dokonania przedplaty powyzej 50%. Jezeli wymagana jest przedplata, wówczas konsument nie moze domagac sie realizacji danego zamówienia albo uslug(i) przed dokonaniem wplaty przedmiotowej zaliczki.
 3. Konsument jest zobowiazany do niezwlocznego zgloszenia przedsiebiorcy wszelkich niejasnosci w udzielonych albo przekazanych danych platnosci.
 4. W przypadku niewywiazywania sie z platnosci przez konsumenta przedsiebiorca ma prawo, z uwzglednieniem ograniczen prawnych, do naliczenia poniesionych w uzasadnionym wymiarze kosztów, o których wczesniej poinformowal konsumenta.

ARTYKUL 13 – Procedura skladania skarg

 1. Przedsiebiorca dysponuje procedura skladania skarg, o której konsument w odpowiedni sposób zostal poinformowany, oraz zgodnie z nia rozpatruje skargi.
 2. Skargi dotyczace realizacji umowy nalezy skladac w odpowiednim czasie, z podaniem pelnego i jasnego opisu przyczyny zlozenia skargi po stwierdzeniu przez konsumenta wad.
 3. Skargi skladane przedsiebiorcy sa rozpatrywane w terminie 14 dni, liczac od daty otrzymania. Jezeli rozpatrzenie skargi wymaga dluzszego czasu, wówczas przedsiebiorca potwierdza w ciagu 14 dni otrzymanie skargi oraz informuje o przewidywanym terminie udzielenia dokladniejszej odpowiedzi.

ARTYKUL 14 – Spory

 1. Do umów zawieranych miedzy przedsiebiorca a konsumentem, których dotycza niniejsze warunki ogólne, zastosowanie ma wylacznie prawo holenderskie.
 2. Spory miedzy konsumentem a przedsiebiorca w sprawie zawarcia albo realizacji umowy dotyczacej produktów i uslug, które zostana albo zostaly dostarczone przez przedsiebiorce, moga – z uwzglednieniem ponizszych postanowien – zostac przedlozone zarówno przez konsumenta, jak i przedsiebiorce do rozstrzygniecia przez wlasciwy sad.
 3. Spór zostanie rozpatrzony wylacznie wtedy, jesli konsument najpierw przedlozyl w odpowiednim czasie swoja skarge przedsiebiorcy.

ARTYKUL 15 – Postanowienia uzupelniajace i odmienne

Postanowienia uzupelniajace ani postanowienia odmienne od niniejszych warunków ogólnych nie moga byc niekorzystne dla konsumenta i powinny byc sformulowane w formie pisemnej albo takiej, która umozliwi konsumentowi zapisanie ich w latwo dostepny sposób na trwalym nosniku pamieci.

 

 

 

 

 

 

 

Szukaj sklepu Scentchips w sklepie
w Twojej okolicy?
Obserwuj nas
Elektroniczny biuletyn informacyjny
Scentchips®
O nas »
Biuletyn informacyjny »
Sklepy
Wyszukiwarka sklepów »
Scentchips w Twoim sklepie »